Black Mirror season 5, starring Ambreen Razia in episode 2, Smithereens.